Algemene Voorwaarden

Artikel 1.
Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Tramag B.V.: gevestigd aan de Westkanaalweg 1J te (2461 EC) Ter Aar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 27381553 handelend onder de naam Tramag B.V. (verder: Tramag).
2.    Klant: de natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Tramag.
3.    Partijen: Tramag en Klant gezamenlijk.
4.    Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Tramag en Klant van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5.    Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
6.    Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 

Artikel 2. 
Toepasselijkheid 

1.    Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, werkzaamheden en leveringen van Tramag, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2.    Eventuele voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Tramag uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3.    Wanneer door Tramag gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Klant kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Tramag onderhavige voorwaarden soepel toepast. 
4.    Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Tramag, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
5.    Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tramag in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Tramag vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
6.    Tramag behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) Algemene Voorwaarden te vervallen.

Artikel 3. 
Aanbiedingen en offertes

1.    Alle aanbiedingen en offertes van Tramag zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2.    Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Tramag opgegeven informatie, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Tramag haar aanbieding baseert. 
3.    Tramag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in verstrekte afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgave voorkomende in aanbiedingen en/of orderbevestigingen.
4.    Het voorgaande lid is niet van toepassing indien blijkt dat de verstrekte afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgave onderdeel zijn van de overeenkomst.
5.    Een samengestelde prijsopgave verplicht Tramag niet tot het verrichten van een gedeelte van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. 
6.    De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht. 
7.    De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Tramag zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder porto- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
8.    De koopprijzen op producten van Tramag zijn exclusief verzendkosten, montagekosten, of reparatiekosten. Deze kosten worden apart in een offerte bepaald en aan Klant gefactureerd.  
9.    Indien Tramag met meer dan één (1) (rechts)persoon een overeenkomst sluit, is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de volledige nakoming van de verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 4. 
Totstandkoming van de overeenkomst 

1.    Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Tramag eerst dan tot stand nadat Tramag een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Klant daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
2.    Eventuele veranderingen van in- of uitvoerrechten, belastingen, wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, of andere rechten welke kosten met zich mee brengen komen voor rekening van Klant.
3.    Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Tramag slechts, indien deze door Tramag schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en Klant daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend. 
4.    Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum. 
5.    Tramag is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Klant zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 5.
Transport

1.    De keuze van het transportmiddel om de levering van goederen mogelijk te maken is aan Tramag. Het eventueel tijdelijk onbeschikbaar zijn van een bepaald transportmiddel verplicht Tramag niet tot het gebruik van een ander transportmiddel.
2.    Indien er schade is ontstaan tijdens het transport dient de schade terstond bij aankomst van het transport worden omschreven op de vrachtbrief welke vervolgens door de transporteur dient te worden ondertekend.

Artikel 6. 
Levering en termijnen 

1.    Levering geschiedt pas nadat het volledige factuurbedrag ontvangen is door Tramag.
2.    Indien Tramag informatie of instructies behoeft van Klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Klant alle benodigde gegevens, op de door Tramag aangegeven wijze, aan Tramag ter beschikking heeft gesteld. 
3.    Indien Tramag een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Tramag derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Tramag dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.    Indien partijen een betaling in termijnen overeengekomen zijn vangt de leveringstermijn pas aan zodra de betaling van de eerste termijn plaatsgevonden heeft.
5.    Indien niet specifiek en schriftelijk overeengekomen vindt de levering van producten plaats tot achter de eerste deur op de begane grond van het adres dat Klant kenbaar gemaakt heeft als vestigingsplaats. Mocht levering extra kosten met zich meebrengen omdat Klant op een moeilijk bereikbare plek gevestigd is dan komen die extra kosten voor rekening van Klant.
6.    Mochten er zich onverhoopt omstandigheden voordoen die niet aan Tramag te wijten zijn welke extra arbeidsuren met betrekking tot de levering of montage met zich meebrengen dan kan Tramag deze uren in rekening brengen bij Klant.
7.    Klant dient bij de door Tramag te verrichten werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.
8.    Klant is gehouden bij aflevering van de zaken/goederen deze in ontvangst te nemen. Indien Klant de door Tramag af te leveren zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien Klant ondanks sommatie van Tramag de goederen niet binnen 3 maanden en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft Tramag het recht de goederen aan derden te verkopen en de een eventueel verlies te verhalen op Klant. Klant is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Tramag gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden. 

Artikel 7. 
Facturatie en betaling 

1.    Tramag is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van Klant een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan. 
2.    Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Tramag aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
3.    Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert Klant van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
4.    Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Tramag maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van Klant. In dat geval is Klant een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien de werkelijk door Tramag gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. Voor Klant die tevens consument is, geldt de wettelijke regeling.
5.    In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Klant zijn de vorderingen van Tramag en de verplichtingen van de wederpartij jegens Tramag onmiddellijk opeisbaar. 
6.    Door Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
7.    Tramag is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8.    Klant is nooit gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Tramag verschuldigde.
9.    Indien met Klant meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Tramag gesloten overeenkomst. 
10.    Tramag is gerechtigd de overeenkomst in delen uit te voeren en de uitgevoerde gedeelten afzonderlijk te factureren.

Artikel 8.
Opschorting en ontbinding 

1.    Elke overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Klant voldoende kredietwaardig blijkt uit de door Tramag in te winnen inlichtingen.
2.    Indien Klant in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is Tramag, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel vaneen aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat Klant schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren. 
3.    Voorts is Tramag gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: 
a.    Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan Klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b.    Klant zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 
c.    de onderneming van Klant wordt geliquideerd;
d.    een belangrijk gedeelte van de onderneming van Klant wordt overgenomen;
e.    Klant zijn huidige onderneming staakt; 
f.    buiten toedoen van Tramag op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Klant beslag wordt gelegd, dan wel indien Klant anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen. 
4.    Bedragen die Tramag vóór de ontbinding aan Klant heeft gefactureerd in verband met hetgeen Tramag reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Klant aan Tramag verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 
5.    Indien Klant, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Tramag gerechtigd haar verplichtingen jegens Klant op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens Klant gehouden te zijn. Hiertoe is Tramag eveneens gerechtigd in de onder lid 3 van dit artikel bedoelde omstandigheden.
6.    indien Tramag, naar aanleiding van de ontbinding van de overeenkomst, de nog te verrichten werkzaamheden overdraagt aan derden zal dit in overleg met partijen gebeuren. Eventuele extra kosten die uit deze procedure voortvloeien zijn voor rekening van Klant en zullen als zodanig worden gefactureerd. 
7.    Klant kan, voor zover hij als consument kan worden aangemerkt, volgens geldend consumentenrecht het aangekochte product binnen de veertien (14) dagen na levering zonder opgave van redenen voor retourzending aanmelden. Tramag is in zulks geval gehouden het gehele aankoopbedrag inclusief de in rekening gebrachte verzendkosten terug te betalen binnen veertien (14) dagen nadat Klant zich heeft aangegeven van dit recht gebruik te maken. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant.
8.    Klant dient de conform lid 7 van dit artikel te retourneren goederen binnen veertien (14) dagen na de in dat lid bedoelde retourmelding in de macht van Tramag te brengen. 
9.    Tramag behoudt zich het recht voor de in het voorgaande lid bedoelde betaling op te schorten tot het moment dat het retour gezonden product daadwerkelijk is ontvangen.

Artikel 9. 
Aansprakelijkheid 

1.    Indien Tramag aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst óf in voorkomend geval het maximale door de verzekering van Tramag uit te keren bedrag. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
a.    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden. 
b.    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tramag aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Tramag kunnen worden toegerekend.
2.    Tramag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit onjuiste door Klant aangeleverde gegevens.
3.    Adviezen en/of hulp van welke aard ook ongevraagd door Tramag aan Klant aangeboden kunnen nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid voor schade voor Tramag.
4.    De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Tramag. 

Artikel 10. 
Overmacht 

1.    Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Tramag voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor Tramag als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien Tramag onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien. 
2.    Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal Klant Tramag in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten. 
3.    In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Tramag uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen. 

Artikel 11.
Conformiteit en garantie

1.    De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
2.    Tramag staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Tramag er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
3.    Een door Tramag, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Tramag kan doen gelden.
4.    Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 werkdagen na levering aan Tramag schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
5.    De garantietermijn van Tramag komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Tramag is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 
6.    De garantie geldt niet indien: 
a.    Klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
b.    de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Tramag en/of op de verpakking behandeld zijn;
c.    de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 
7.    Om in aanmerking te komen voor garantie dient Klant het product terug te sturen op eigen kosten. Indien het product onder de garantievoorwaarden van dit artikel hersteld kan worden gebeurt dit op kosten van Tramag. Nadat het product hersteld is wordt het product op kosten van Tramag teruggezonden en worden de eerder gemaakte verzendkosten van Klant vergoed.
8.    Indien Klant het product als in lid 7 aan Tramag gezonden heeft maar het product niet in aanmerking komt voor herstel onder de garantievoorwaarden blijven alle verzendkosten voor Klant. Eventuele reparaties zullen in overleg met Klant gedaan worden. Kosten van de terugzending zullen ook voor rekening van Klant komen. 
9.    Zodra de garantietermijn verstreken is komen daarmee alle verplichtingen tot vrijwaring, aansprakelijkheid of anderszins verplichtingen van Tramag jegens Klant te vervallen.

Artikel 12. 
Geheimhouding 

1.    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
2.    Tramag zal de persoonlijke gegevens van Klant slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 13. 
Gebreken en klachttermijn 

1.    Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door Klant binnen veertien (14) dagen na voltooiing dan wel levering van de betreffende werkzaamheden respectievelijk diensten schriftelijk te worden gemeld aan Tramag. Voor consumenten geldt een afwijkende termijn van 6 maanden na levering. Tramag zal ontvangen klachten binnen veertien (14) dagen in behandeling nemen.
2.    Indien een klacht gegrond is zal Tramag de werkzaamheden c.q. diensten alsnog verrichten respectievelijk leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3.    Klachten welke ingediend worden nadat werknemers, of derden in opdracht, van Tramag de producten van Tramag gemonteerd hebben en Klant de mogelijkheid gehad heeft deze te controleren, worden niet in behandeling genomen. Tenzij Klant aannemelijk maakt dat het gebrek niet redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden vlak nadat de montagewerkzaamheden voltooid waren. 
4.    Bij Tramag ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tramag binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
5.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
6.    Geschillen kunnen worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
7.    Een klacht schort de verplichtingen van Tramag niet op, tenzij Tramag schriftelijk anders aangeeft.
8.    Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Tramag, zal Tramag naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
9.    Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Tramag slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 14.
Eigendomsvoorbehoud

1.    Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Tramag.
2.    Zolang betaling zoals omschreven in lid 1 niet plaats heeft gevonden en de eigendom niet onbezwaard op Klant is overgegaan mag Klant de zaken niet verpanden of enig ander recht op de zaken aan derden verlenen.
3.    Klant is verplicht om de zaken die onder eigendomsvoorbehoud geleverd zijn met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Tramag op te slaan.

Artikel 15.
Persoonsgegevens

1. Tramag verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

Artikel 16. 
Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op alle door Tramag gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Tramag, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Tramag met Klant kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.  

Close ✕

Filter